Dritte Blatz am Ladärne-Duell

20Minute-Läser hän unseri Ladärne zur drittscheenste Ladärne prämiert. Gratulation an d‘ Ladärnekinschtler.

Meh kasch yber dä Link no nocheläse: 20Minute